KUKA
systémový partner

Úvod

Jednoúčelové stroje

Výrobní linky

Jednoúčelové stroje a zařízení konstru- ované a vyráběné firmou MESPRO tvoří již od založení firmy jednu z jejich hlavních činností. Námi vyvíjená zaří- zení vznikají v úzké součinnosti se zadavatelem tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů. Jsme schopni navrhnout výrobní technologii a následně zařízení na základě definice finálního dílu, nebo se přizpůsobit technologii požadované zákazníkem.
Mimo výrobu jedno- účelových strojů má naše firma bohaté zkušenosti se stav- bou a vybavením kompletních výrob- ních linek. Jsme schopni řešit nejen výrobní linky s využitím jednodu- chých nezávislých pracovišť, ale i složité výrobní systémy postavené na bázi dopravních systémů nebo otočných stolů. Linky mohou pracovat zcela automaticky, nebo je možné v rámci linky implementovat manuální pracoviště vybavená přípravky a prvky drobné automatizace.

Robotizovaná pracoviště

Průmyslová automatizace

Již krátce po svém založení začala firma MESPRO spolupra- covat s předním světovým dodava- telem průmyslových robotů firmou KUKA. Dnes jsme schopni nabídnou celou škálu aplikací s průmy- slovými roboty od jemných montážních operací přes svařování, nanášení lepidel, tmelů a jiných hmot, až po manipulační a paletizační úlohy. Průmyslové roboty jsme schopni implementovat jak do stávajících technoligií tak i vyvinout nová pracoviště.
V rámci našich produktů implemen- tujeme řídící systémy firmy SIEMENS a automatizační tech- niku dalších renomo-vaných výrobců. Naše výrobky se vyznačují vysokým standardem bezpe- čnosti a použitím nejmodernějších aktivních bezpečnostních prvků. Při návrhu našich systémů preferujeme uživatelský komfort a přehlednou diagnostiku strojů. Z tohoto důvodu vybavujeme většinu pracovišť dotykovými panely a ostatními vizualizačními prvky.

Přestavby a repase strojů a linek

Činnost naší firmy se neomezuje pouze na dodávku nových zařízení, ale prová- díme i rekonstrukce a generální opravy starších strojů a výrobních linek, nebo jejich přestavby na zcela nové produkty s využitím starších komponent. Míra využití závisí na společném posouzení se zákazníkem. Rekonstrukce jsou prováděny tak aby bylo dosaženo požadovaných standardů bezpečnosti a souladu s platnou legislativou.